Main menu

logo01bs

Ασφάλιστικά συμβόλαια

Η Ευάγγελος Ι. Ζεμπίλας & ΣΙΑ Ο.Ε., ως Ασφαλιστικό Πρακτορείο, σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού και με συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της, παρακολουθεί κάθε νέα εξέλιξη στην ασφαλιστική αγορά, μελετά τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και εντοπίζει το προϊόν που τις καλύπτει.

Το αυτοκίνητο, από ένα απλό μέσω μεταφοράς έχει πλέον εξελιχθεί σε βασικό περιουσιακό στοιχείο της Ελληνικής οικογένειας. Η ασφάλισή του αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλους μας καθώς πέραν από την υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης που πηγάζει από την Ελληνική νομοθεσία όλοι μας επιθυμούμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στις Ασφάλειες έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας με στόχο να ταιριάζουν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες. Από την απλή ασφάλιση αστικής ευθύνης μέχρι την κάλυψη ιδίων ζημιών του οχήματος μπορείτε να βρείτε σ΄εμάς την ασφάλεια που σας ταιριάζει.

Επιπλέον λόγω της μεγάλης ποικιλίας των ασφαλιστικών εταιρειών που αντιπροσοπεύουμε σας εξασφαλίζουμε εξαιρετικά χαμηλές τιμές συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους του υποψήφιου ασφαλισμένου οδηγού και του αυτοκινήτου του , προσφέροντας ταυτόχρονα μια σειρά από σημαντικές εκπτώσεις ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμα, το ιστορικό ζημιών και αρκετές άλλες παραμέτρους.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η Αστική Ευθύνη είναι η υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη που πρέπει να υπάρχει στο ασφαλιστήριο και καλύπτει τις Σωματικές Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές προς Τρίτους

Σωματικές Βλάβες Προς Τρίτους: Το όριο των Σωματικών Βλαβών καλύπτει το τραυματισμό ή το θάνατο τρίτων.

Υλικές Ζημιές: Το όριο των Υλικών Ζημιών καλύπτει τις ζημιές προς τρίτους που θα προκληθούν λόγω ατυχήματος.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από Πυρκαγιά που θα προκληθεί και θα ξεκινήσει από το ασφαλιζόμενο όχημα και θα επεκταθεί σε περιουσία τρίτων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη μεταφορά του ασφαλισμένου αυτοκινήτου εντός πορθμείου, οχηματαγωγού, οδικώς, σιδηροδρομικώς και ατμοπλοϊκός.

ΠΥΡΟΣ: Καλύπτονται οι ζημιές που θα προέλθουν από πυρκαγιά από ανάφλεξη του οχήματος ή από πτώση κεραυνού. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδίδεται σ' αυτό από άλλο αντικείμενο, αποκλειομένου του εμπρησμού.

ΠΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καλύπτονται οι ζημιές που προέρχονται στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά ή έκρηξη οι οποίες θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι. Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται μαζί με την κάλυψη της Πυρός.

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου που προκαλούνται άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, τυφώνα, χαλάζι, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό. Η κάλυψη για χαλαζόπτωση αποτελεί εξαίρεση για κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη κατά τη διάρκεια στάσεων ή απεργιών.

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ: Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος η εκάστοτε εταιρεία αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο στην πραγματική αξία του οχήματος κατά την ημέρα απώλειάς του, αν το όχημα δεν βρεθεί μέσα σε 90 μέρες. Δεν καλύπτει ζημιές ή απώλειες εξαρτημάτων κατά την διάρκεια της κλοπής αν βρεθεί το όχημα, εκτός αν έχουμε την κάλυψη για μερική κλοπή.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ: Η Μερική Κλοπή καλύπτει τις ζημίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της κλοπής από αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι στερεός προσδεμένα στο σώμα του αυτοκινήτου και επίσης είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της κλοπής του.

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Καλύπτονται οι ζημιές από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένης και της απόπειρας κλοπής από θραύση κρυστάλλων του μπροστινού και του οπίσθιου παρ-μπριζ, παραθύρων του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ: Καλύπτει τον εκάστοτε οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος για τροχαίο ατύχημα από το οποίο προκλήθηκαν σ' αυτόν Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος. Δικαιούχοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του ορίζονται οι Νόμιμοι Κληρονόμοι του.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:Οι παροχές της Νομικής προστασίας είναι οι εξής:

Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημιώσεων από ατύχημα
Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
Προσφυγές στις Δημόσιες Αρχές περί αφαιρέσεως διπλώματος, πινακίδων κυκλοφορίας και ανάληψη της υπεράσπισης του ασφαλισμένου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Η Εταιρία αναλαμβάνει να εκτιμήσει τις ζημιές που έχει υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, εκτροπή, ανατροπή και να παραδώσει στον ασφαλισμένο λεπτομερή έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εν λόγω παροχή είναι η ύπαρξη ευθύνης του ασφαλισμένου για την πρόκληση του ατυχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρία για τα έξοδα που αυτή πραγματοποίησε.

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα, από σύγκρουση του με άλλο όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο και εφόσον αυτό είναι γνωστό. Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης, αποτελεί η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος η οποία θα πρέπει να προκύπτει από αποδεικτικά στοιχεία και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος της αστυνομικής αρχής που επιλήφθηκε στο ατύχημα, ποινική δικογραφία).